สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2 ราย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.นายเฉิดพันธ์ุ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1. นายนพพร สมบูรณ์ชัย วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. นางสาวจิตติภรณ์ สอนหนูน้อย วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน
การบรรจุครูผู้ช่วยในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ส่งตัวมารายงานตัวในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ