รร.วัดอรัญญิการาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดค่ายเสริมสร้างคุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาภูมิคุ้มกัน

20 กุมภาพันธ์ 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาภูมิคุ้มกัน  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการจัดอบรมตามโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรม นำจิตอาสา พัฒนาภูมิคุ้มกัน โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญู มีความรับผิดชอบ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีอุดมการณ์คุณธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความดีสากล 5 ประการ คือ สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลาและมีจิตอาสา นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 238  คน มีการบรรยายและการปฏิบัติธรรมควบคู่กัน โดยเจ้าอาวาสวันอรัญญิการาม และพระวิทยากรจากวัดใหม่เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายอุดม  รัตนสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม นำครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคนเข้ารับการอบรมพร้อมกับนักเรียนด้วย