สพป.ตรัง เขต 1 จัด “สพฐ.เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คัดตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันระดับภาค

นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”  สพป.ตรัง เขต 1 จัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่  17 – 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยม เทศบานครตรัง  และลงพื้นที่เยี่ยมสนามแข่งขันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินงานและครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์”  กีฬาวอลเล่ย์บอล โรงยิมเนเซี่ยมของเทศบานครตรัง  กีฬาฟุตซอล  โรงยิมเนเซี่ยมโรงเรียนวิเชียรมาตุ กีฬาฟุตบอล สนามฟุตบอลของเทศบาลนครตรัง กีฬาเซปัคตะกร้อ สนามใต้อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล (วัดมัชฌิมภูมิ) และกีฬาบาสเก็ตบอล โรงพลศึกษา 2 เทศบาลนครตรัง เป็นการแข่งขันกีฬาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข