สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาด้านยาเสพติด ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ณ  ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 140 คน โดยเน้นให้มีการปฏิบัติจริงในการกรอกข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่รายงานข้อมูลในระบบ NISPA  และ CATAS  ของโรงเรียนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัดใช้งานระบบสารสนเทศสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบรายงานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ใช้เวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน