สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมร.ร.ในสังกัด เน้น ป.1 อ่านออก เขียนได้

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ และโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา อ.เมือง จ.ตาก โดยให้ความสำคัญกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ และสามารถแต่งประโยคสั้นๆได้ นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพ