กิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๙  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ น. นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญ   พระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่สุจริต  เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   แสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ จากนั้นแจ้งภารกิจและข้อราชการ โดยได้กล่าวถึงภารกิจงานของสำนักงานเขต  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน สำนักงานเขตได้รับบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓๖ ราย ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีการลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Letter of Intent : LOI) กับโรงเรียนในประเทศมาเลเซียต้องขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนทำให้งานสำเร็จด้วยดีซึ่งได้รับการชื่นชมจากแขกและผู้ร่วมกิจกรรม   ในช่วงวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สพฐ. ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาเด็กซ้ำซ้อน จากนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้แนะนำตัว และยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงาน