+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเปิดตัว Regional Launch of UNESC’s 2019+++

^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมเปิดตัวรายงานระดับภูมิภาคว่าด้วยการติดตามผลการศึกษาโลกของยูเนสโก  ปี 2562   ( Regional Launch of UNESCO’s 2019 Global  Education  Monitoring  Report: GEM) ภายใต้หัวข้อ Migration,Displacement  and  Education:    Building Bridges’Not Walls   ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้แทนระดับรัฐมนตรี  ผู้บริหารระดับสูง และนักการศึกษาจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ลี้ภัยและประชากรในภูมิภาค    โดยการหารือจะมุ่งเน้นความต้องการด้านความปลอดภัย คุณภาพการศึกษาแบบเรียนร่วมระหว่างผู้อพยพ  การให้ความสนใจถึงกลยุทธ์การวบรวมผู้ลี้ภัยในระบบการศึกษาของประเทศ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างระบบให้แข็งแรงในระดับภูมิภาค อันจะนำไปสู่การส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ  ได้สามารถพัฒนาความต้องการด้านการศึกษาของพลเมืองของตนได้ และปกป้องกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เปราะบาง

^^^  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษาและเป้าประสงค์ทั้ง  10 ข้อ

2.มุ่งสะท้อนปัญหาผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่ส่งผลกระทบทั่วโลก  ผลกระทบด้านการศึกษาของผู้อพยพและผู้พลัดถิ่น

3.นำเสนอเกี่ยวกับช่องว่างระหว่าโอกาสและผลลัพธ์ทางการศึกษากับผู้อพยพเข้าเมืองและนักเรียนพลัดถิ่น โดยเฉพาะหลักสูตร ตำราเรียนและการศึกษาของครูที่สามารถนำมาใช้จัดการปัญหาต่างๆ  เพื่อบรรลุผลลัพธ์และสร้างความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันในสังคม    ณ  โรงแรมอนันตรา  สยาม  กรุงเทพมหานคร  ++  ขอบพระคุณภาพจากท่านรองพุฒชาด  ค่ะ+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน