สพป.ชัยนาท พัฒนาเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สพป.ชัยนาท พัฒนาเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

>>วันที่ 20 พ.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 พร้อมบรรยายพิเศษและให้โอวาท แก่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 165 คน  ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา โดยมีนางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จากการรับความรู้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม จากคณะวิทยากร ในด้านความรู้พื้นฐานงานสารบรรณ งานพัสดุ งานข้อมูลและงานสารสนเทศ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการลดภาระงานของครู เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ.