สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เปิดงานมหกรรม”เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดงานมหกรรม”เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จำนวน 750 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนพิเศษในสังกัดทุกคน ได้แสดงศักยภาพเชิงประจักษ์อย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ อย่างหลากหลาย ได้กำหนดกิจกรรม เช่น 1.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 2.การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนพิเศษเรียนรวม 3.การนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice ของครูผู้สอน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแนวทางในการพัฒนาและสามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 4.มีการแสดงผลงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช