สพม.39 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา Big cleaning day”ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง และระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  มอบหมายให้ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา Big cleaning day” ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความรอบรู้ให้กับบุคลากร ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยเช็ดและทำความสะอาดจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่าง ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ 70%  เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู ราวบันได  ลูกบิดประตู โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทำงานรวมถึงห้องน้ำ และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อย ๆ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน