ประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมรับการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ซึ่งก่อนดำเนินการประชุมได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับคณะทำงาน
ตามมาตรการควบคุมและป้องกันเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโปงลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑