สพป.ลำพูน เขต 2 ถอดประสบการณ์การรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์การรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและปรับปรุง สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและพร้อมรับการประเมินภายนอกต่อไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯ โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 17 โรงเรียน ร่วมถอดประสบการณ์ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2