สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เตรียมพร้อมรับการตรวจราชการจาก สพฐ.

9 มีนาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ นายวัลลภ  วิบูลย์กุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะลงพื้นที่ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1 ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด ใน 4 ประเด็น 14 โครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รายงานผลการดำเนินการในประเด็นต่างๆ  ตามที่ได้รับผิดชอบและได้รับมอบหมายให้นำเสนอข้อมูล โดยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ช่วยกันเติมเต็ม และหลอมรวมข้อมูลแต่ละประเด็นให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินการในโครงการต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายของการดำเนินการที่ส่งผลซึ่งกันและกัน นำไปสู่คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน