“กระติบข้าวสร้างงานสร้างอาชีพ” โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม คว้าเหรียญทองชนะเลิศ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ตัวแทนจังหวัดเลย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึก

ษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเลย ได้จัดการประกวดผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ ตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ในครั้งนี้โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมได้นำเสนอ “กระติบข้าวสร้างงานสร้างอาชีพ”  ผลงานนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเลย  เป็นตัวแทนของจังหวัดเลยในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ” ซึ่งนายไพโรจน์  พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) และนายธวัช มูลเมือง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเลย ได้มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลเพื่อพัฒนาผลงาน  สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมและประชาชนตำบลเอราวัณทุกคน