รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมลูกจ้างประจำ แม่บ้าน และยาม เพื่อชี้แจง และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกลุ่มอำนวยการ