สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสมบัติ ชุมภูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ, นางฟองจันทร์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่เดินทางมาส่ง นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4