ศูนย์การอบรมปลายทาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมทางไกลวิทย์ คณิตและสะเต็มศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์การอบรมปลายทางรับสัญญาณถ่ายทอด จากศูนย์อบรมต้นทาง สสวท ผ่านสถานีโทรทัศน์ DLTV ให้ความรู้กับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ในการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเป็นแกนนำและครูพี่เลี้ยงสำหรับการขยายผลสู่ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นต่อไป โดยแบ่งการจัดการอบรมเป็น 5 รุ่น รุ่นที่ 1 ระดับปฐมวัย เรื่องการคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563  รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องความร้อนรอบตัว ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่องท่องไปในระบบสุริยะ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 4 ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่องเฮฮาในป่าใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2563 และรุ่นที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องวิทย์ คณิต เพื่อชีวิต ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2563 ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน ได้เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเข้ารับการอบรมของกลุ่มครูพี่เลี้ยงที่เข้ารับการอบรมในแต่ละระดับชั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการอบรม การดำเนินการอบรมครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ทั้ง 2 รุ่น ในระดับ ปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อย กลุ่มครูพี่เลี้ยงที่เข้ารับการอบรมได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้และปฏิบัติการตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย