สพป.กระบี่ ประชุมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 10  มีนาคม  2563 ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์  สพป.กระบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผอ.สพป.กระบี่ เป็นประธานประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จำนวน 45 โครงการ โดยยึดกรอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร จำนวน 6 ล้านบาท จำแนกเป็น งบบริหารจัดการสำนักงาน 2,588,000 บาท งบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1,856,700 บาท  และงบสำรองจ่าย 1,555,300 บาท