สพม.35 จัดอบรมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดอบรมการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง เขต 35 (จังหวัดลำพูน) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 38 คน

นางสาวกาญจนา อุ่นจันตา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ /ภาพ

นางสาวณัฐรดา กิติศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ /รายงาน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/เจ้าของโครงการ