ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด พร้อมกำชับสถานศึกษาเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนด่านใต้วิทยา อำเภอร่องคำ โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนโคกเมยประชารัฐบำรุง โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์
อำเภอกมลาไสย โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี โรงเรียนท่าแสงวิทยายน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ในการนี้ได้ฝากให้ผู้ปกครอง
ผู้บริหาร ข้าราชการครู เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
ฝากโรงเรียนดูแลความปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียนนี้ด้วยซึ่งเป็นการปิดภาคเรียนระยะยาว แต่งตั้งการอยู่เวรยาม