สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กตปน.

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายชูชาติ จิตต์ชุ่ม ที่ปรึกษา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ดร.ประชา แสนเย็น นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 2 นำสู่การปฏิบัติ พร้อมแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ประกอบไปด้วย รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 2 ท่าน และศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2