สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา

ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และวางแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา พร้อมด้วย  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การนิเทศบูรณาการ ๓๖๐ องศา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาสู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน” เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และนำมาสรุปจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยมี ผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

นายมานพ คงเสนา  ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ นายมงคล แวงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม “เรียนติสสวงศ์วิทยา” นายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) คณะอนุกรรมการฯ ได้ออกนิเทศติดตาม ที่โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕) , โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) , โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ , โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” และโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ อำเภอลำปลายมาศ

นายประสิทธิ์  พิเศษ  ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก นายสิทธินันท์ โสกงโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ออกนิเทศติดตามที่โรงเรียนบ้านตะโก , โรงเรียนบ้านโคกวัด , โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร และโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ขอบข่ายของการนิเทศติดตาม ประกอบด้วย การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน Active Learning , กระบวนการ PLC โดยใช้ Lesson study การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ห้องเรียน