สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ  ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ สอบข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์