สพป.ระยอง เขต ๒ เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ลดข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด