สพป.ระยอง เขต ๒ ประเมินผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการดำเนินการตรวจประเมินผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๖ เพื่อขอรับการประเมินรักษาสภาพการรับตราพระราชทาน และรุ่นที่ ๙ รุ่นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อขอรับการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒