++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 45/2561++

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต1   รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   มอบกลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนายเรืองเดช  สุขโอรส  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพร้อมบุคลากรในกลุ่ม   รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 45/2561  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป    ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนวยการ     ++ศรุติ  วงศ์อินทร์   ภาพ  +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน /ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน