ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ 1 คัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ

การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.
(OBEC AWARDS)
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

     ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ประธานคณะกรรมการตัดสินชุดที่ 1 ดำเนินการคัดเลือกและประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562  และ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานคณะกรรมการตัดสินชุดที่ 5 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในวันที่  16  มีนาคม  2563  ณ โรงเรียนอุดมดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย

ขอบคุณภาพประกอบ : นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ และ เครือข่ายประชาสัมพันธ์