Cluster 17 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน และหารือประเด็นเรื่องการสอบ O-NET และเรื่องการประกวดแข่งขันต่างๆ เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หรืองานอื่นๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39