ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัยและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30น. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย จำนวน 9 ราย ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย และในเวลา 14.00 น.ได้ดำเนินการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาของ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง จำนวน 8 ราย ณ โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย ตามแบบประเมินของก.ค.ศ.ที่กำหนด ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา 4.ด้านการพัฒนาตนเอง และ 5. ด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ) เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1/2563 และเพื่อให้สถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานต่อไป