++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ++

<< วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 07.30  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่11/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป  ณ  ห้องประชุม  conference หน้าห้องผู้อำนวยการ  // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  /+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน