สพป.เลย เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น.ที่โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    และนางสิริสมถวิล  สิทธิสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ระยะเวลา ๑ ปี  ได้เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ นางปาลิดา  เพชรนาวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากข้อตกลง (Performance agreement) ที่จัดทำไว้กับต้นสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย   ๑. ความสามารถในการอ่านเขียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   ๒. ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหาร  สถานศึกษา ๓. ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ๔.การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการระดมทุนจากภาคีเครือข่ายหรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ๕. การส่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  ๖. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ๗. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  ๘. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน หรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน  ๙. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน  และ ๑๐. ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนจากชุมชนได้เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการประเมินครั้งนี้ และก่อนทำการประเมินได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้