สพม.35 ประเมิน “สายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ลงพื้นที่ประเมินตามสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 20  มีนาคม 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นำคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพฯ เข้าประเมินผลการปฎิบัติงาน สายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยการประเมินฯ ครั้งนี้ ได้ตรวจคัดกรอง อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันโรคโควิค 19 ทำให้การประเมินฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัยในระดับหนึ่ง

ระพีพันธ์ กันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของโครงการ