เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจิรต โดยมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ณ ลานหน้าสำนักงาน  กิจกรรมฯ ประกอบด้วย เคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยจัดแถวเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร กิจกรรมจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดทุกคนร่วมดูแลสถานที่ให้สะอาด ให้กลุ่มอำนวยการเตรียม แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อให้พอเพียง เพื่อป้องกันโรคโควิค 19  อีกทั้ง ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรทุกคนมาปฏิบัติงานก่อนเวลา 08.30 น. ทุกวันจันทร์ ให้ข้าราชการแต่งกายชุดสีกากีทุกคนโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ