สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กำลังใจ สพม.35

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย เดินทางมาเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมให้โอวาท แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่า ควรสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยร่วมกันปฏิบัติงานเป็นทีม งานเขตพื้นที่การศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ ความสำคัญอยู่ที่ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มที่คอยติดตาม เร่งรัดให้งานขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วมีคุณภาพ, งานด้านการศึกษาจะสำเร็จและเป็นไปตามมาตรฐานขึ้นอยู่กับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล ของศึกษานิเทศก์ , กลุ่มนโยบายและแผนที่ขับเคลื่อนติดตาม ตลอดเวลา ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในขั้นวิกฤต ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพราะปัจจุบันอาชีพที่ดีที่สุดคือข้าราชการ จงภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง และเสียสละให้เต็มกำลัง เมื่อถึงวันเกษียณ จะได้ภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการของตนเอง

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ