ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โดยจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังที่หน้าห้องกลุ่มอำนวยการ บริการคัดกรองบุคคลที่มาติดต่อราชการ จัดเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ร่วมกับสาธารณสุขควบคุมพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑