สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วางมาตรการเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อย่างเคร่งครัด โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ตนได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานฯ ทุกคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงมีมาตรการในการป้องกัน ดังนี้ 1. ให้บุคลากรในสำนักงานทุกคน ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการอย่างเคร่งครัด 2. การล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้า – ออกสำนักงาน หรือติดต่อราชการต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือน้ำ หรือเจล เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงาน หรือติดต่องานทุกคนต้องผ่านการคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง 3. ให้ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่ห่างจากคนอื่น ๆ ประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยหนึ่งช่วงแขน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ด้วย 4. การทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ทุกวัน อาทิ ที่จับประตู และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ รวมไปถึงการฆ่าเชื้อโรคในอาคารสำนักงาน ตลอดจนยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อให้แน่ว่าบุคลากรทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา ให้หลีกเลี่ยงการใช้มือในการเปิดประตู 5. รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น โดยใช้ภาชนะ ช้อนส้อม และแก้วน้ำส่วนตัว (กินร้อน ช้อนฉัน) 6. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อย 70 % 7. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก 30 วัน 8. จัดให้มีแอลกอฮอล์ เจล ทุกจุดเข้า – ออก อาคาร ห้องสมุด สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน 9. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 10. ไม่อนุญาตให้บุคคลมาจำหน่ายอาหาร สิ่งขอภายในสำนักงาน 11. การงดหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากเดินทางกลับเข้ามา ห้ามมิให้เข้าที่ทำงาน โดยให้เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการป่วยใด ๆ ก่อนกลับเข้ามาทำงานอีกครั้ง////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว