ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม Video Conference
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ การรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การสอบรอง ผอ.สถานศึกษาการเลื่อนประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.
จากวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ มาเป็นวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผ่าน Microsoft team
โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑