การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับครอบครัว ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับประถมศึกษา บ้านเรียนชิดรัมย์ 

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการวัดและเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครอบครัว โดยประเมินผลการเรียนรู้รายปีของผู้เรียนทางบ้านเรียนชิดรัมย์  เด็กชายณฐกร ชิดรัมย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นการประเมินผลตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว  ด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในแบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Homeschooling SAR) และใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Open House

กลุ่มประสบการณ์ที่ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบด้วย กลุ่มประสบการณ์พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้และเทคโนโลยี  กลุ่มประสบการณ์การพัฒนาสุขชีวิต การเรียนรู้ร่วมกับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มประสบการณ์พัฒนาทักษะตามความถนัดและความสามารถพิเศษ และกลุ่มประสบการณ์พัฒนาทักษะการงานอาชีพ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ บัญญัติให้ครอบครัวมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕ ให้ครอบครัวดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามที่สำนักงานกำหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และข้อ ๖ ให้สำนักงานจัด ให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง