สพม.39 ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วน คือ 1 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประกอบด้วย 1.1) มติคณะรัฐมนตรี 1.2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 1.3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.4) การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน 1.5) การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง 1.6) การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 2.การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 3. การสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39