สพม.39 ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทำงานที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทำงานที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 3. มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล  เป็นต้นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office ในการปฏิบัติงาน

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จัดตารางการทำงานของบุคลากรในกลุ่มหมุนเวียน สลับวันทำงาน ให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น.) และนอกเวลาราชการกรณีที่จำเป็น หากกรณีมีงานเร่งด่วน สามารถมาเพื่อปฏิบัติงานได้ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม เป็นต้นไป สำหรับผู้อำนวยการกลุ่ม รวมทั้งแม่บ้าน พนักงานขับรถ ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ มาตราการนี้ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019