ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดอบรมการสร้างข้อสอบอัตนัยฯ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำเจา จัดอบรมการสร้างข้อสอบอัตนัยเน้นการคิดวิเคราะห์ ตามกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวขี้วัดตามหลักสูตรให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและทำหน้าที่วัดประเมินผล  ในวันที่  20  พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอภักดีชุมพล    โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมฯ