อุตรดิตถ์ เขต 1 เสริมความรู้ ความเข้าใจ Covid-19 แก่บุคลากรอย่างเข้ม

23 มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ มาบรรยายให้ความรู้  ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ Covid-19  ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคจังหวัดใกล้เคียงและระดับประเทศในขณะนี้ รวมถึงการสร้างความเข้าในการปฏิบัติตน และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการลดภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  หรือ Covid – 19  โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดทุกคนรับฟังคำบรรยายจาก บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย  ทันตแพทย์เมธาสิทธิ์  จริยวิทยาวัฒน์ และคณะ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจจากการบรรยายและสาธิตวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน พร้อมทั้งชี้แจงให้เห็นความสำคัญของการล้างมือบ่อยๆ เลือกรับประทานอาหารที่ร้อน ไม่ปะปนกับผู้อื่นและสะอาด การทำความสะอาดมือโดยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และป้องกันตนเองโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่ชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ซักถามข้อคำถามที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อและอาการที่ควรสังเกตุจาก เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  หรือ Covid – 19