ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ระวัง COVID ๑๙ KSN ๑ สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน และผู้มารับบริการ

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ระวัง COVID ๑๙ KSN ๑ สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน และผู้มารับบริการ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙