สพป.เลย เขต ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๓)

วันอังคารที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วย  นายสุทธินันท์  บุบผาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่ม  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน อำเภอภูหลวง  นายเจริญศักดิ์   บรรพลา  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และนางสาววนิดา  สิมพล  ศึกษานิเทศก์ ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)  จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย  นายจักรพงศ์  เครือหงส์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนปอ  นายเจตน์สฤษฎิ์   แสงจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ  นายสหสุนา  แดงน้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ  นายสุทธินันท์  บุบผาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่ม   นางจงกิต  บุตรเต  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน  และ นายบุญช่วย  ธีรวิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทุกโรงเรียนที่ได้ประเมิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินได้ฝากถึงข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาว่า  การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากครูและบุคลากรในโรงเรียนผลสำเร็จก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้  ดังนั้นงานที่คุณครูทุกคนรับผิดชอบจึงมีความสำคัญและทุกคนก็มีความสำคัญ  เป็นการแสดงถึงองค์กรที่มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจทั้งแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในการรับการประเมินการปฏิบัติงานครั้งนี้