สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมรวมใจ  โดยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรส่วนหนึ่งรับชมรายการผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำงานของตน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)