คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉบับร่าง) วันที่ 12-18 มีนาคม 2563

โดย..ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ พัฒนา ปรับปรุง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแยกปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเป็น 4 กรณี ได้แก่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา และกรณีอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับอารยประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ ที่มีผลให้เด็กนักเรียนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ดังปณิธานของเราที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งเด็ก…แม้แต่คนคนเดียวไว้เบื้องหลัง”

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้  https://drive.google.com/file/d/1R9s0apSmUN8aIZZMx8ZjURTqG1ZjIQDG/view

หรือสแกนผ่านคิวอาร์โคดนี้

สุดสาคร รวดเร็ว