กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35

ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทำกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยการนำของนางนภาพร  แสงนิล  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 50 คน ณ หน้าเสาธง สพม.35  กิจกรรมประกอบด้วย เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีวินัย สร้างความจงรักภักดีในการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณชนโดยข้าราชการแต่งกายชุดกากีทุกวันจันทร์

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวหน้าเสาธง ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย และควรสร้างให้เป็นนิสัยและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อป้องกันตนเอง และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มงานที่จะมีการจัดประชุม และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขอให้จัดระยะห่างการนั่งของผู้เข้าร่วมประชุม  และจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ สำนักงานได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทุกคน อีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน

กลุ่มงานกฎหมายและคดี/เจ้าของโครงการ