สพป.สระบุรี เขต 2 ตั้งจุดคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ กำหนดให้จัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิทางร่างกายของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการทุกคน หากอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศา จะได้รับสติีกเกอร์ติดหน้าอกแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านจุดคัดกรองและมีอุณหภุมิร่างกายไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการอีกหลายจุด ทั้งนี้ ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกัน การนี้ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ ได้จัดทำป้ายแผนผังขั้นตอนในการเข้าจุดคัดกรองติดตั้งไว้หน้าประตูทางเข้าสำนักงานด้วยแล้ว