การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในโครงการฯสังกัด สพฐ.ประจำปี 2562

หนังสือ ศธ 04279/ ว442 และรายละเอียดบัญชีจัดสรร ดังรายละเอียด ศธ04279 การจัดสรรงบประมาณ DLTV และบัญชีจัดสรร