มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันและรองรับมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีกระบวนการดำเนินงาน คัดกรองผู้มาติดต่อราชการ และผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ หากมีอาการไข้หรือระบบทางเดินหายใจ ให้ผู้ที่เข้ามารับบริการ และผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  มีจุดล้างมือด้วยเจลล้างมือ อย่างเพียงพอ อีกทั้ง ให้ความรู้ คำแนะนำการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย แก่บุคลากรในสังกัดทุกคน

นลินา เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/รายงาน-ภาพ